W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Ewidencja szkół i placówek niepublicznych

Wnioski o wpis do ewidencji

Materiały

Zgłoszenie do ewidencji innej formy wychowania przedszkolnego - wniosek
Zgłoszenie​_do​_ewidencji​_innej​_formy​_wychowania​_przedszkolnego​_-​_wniosek.pdf 0.11MB
Zgłoszenie do ewidencji niepublicznego przedszkola - wniosek
Zgłoszenie​_do​_ewidencji​_niepublicznego​_przedszkola​_-​_wniosek.pdf 0.11MB
Zgłoszenie do ewidencji placówki niepublicznej - wniosek
Zgłoszenie​_do​_ewidencji​_placówki​_niepublicznej​_-​_wniosek.pdf 0.11MB
Zgłoszenie do ewidencji szkoły niepublicznej - wniosek
Zgłoszenie​_do​_ewidencji​_szkoły​_niepublicznej​_-​_wniosek.pdf 0.16MB
Zgłoszenie zmian do RSPO
Zgłoszenie​_zmian​_do​_RSPO.pdf 0.11MB

Wymagane dokumenty

1. Kopia dokumentu potwierdzającego dysponowanie pomieszczeniami na prowadzenie szkoły lub placówki, zapewniającymi:  - możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych,  - realizację innych zadań statutowych,  - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu.

2. Pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

3. Pozytywna opinia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.

4. Statut szkoły lub placówki a w przypadku  innej niż przedszkole formy prowadzenia wychowania przedszkolnego - projekt organizacji wychowania przedszkolnego.

5.Pozytywna opinia kuratora oświaty o spełnianiu wymagań określonych w art. 14 ust. 3.

6.Pozytywna opinia ministra właściwego d.s. zdrowia o spełnianiu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, ministrem właściwym jest minister właściwy d.s. zdrowia.

7. Opinia wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

8. Pozytywna opinia kuratora oświaty o spełnieniu wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 123 ust. 1 pkt 1 dla niepublicznej placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym.

9. Dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

Osoba fizyczna składająca zgłoszenie do ewidencji, o którym mowa w ust. 4, może dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie wskazujące osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, która przejmie prowadzenie szkoły lub placówki w przypadku zgonu osoby składającej zgłoszenie. Oświadczenie zawiera zgodę osoby fizycznej albo osoby prawnej, która ma przejąć prowadzenie szkoły lub placówki niepublicznej. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4a, może zostać złożone przez osobę fizyczną również po uzyskaniu wpisu do ewidencji.

Opłaty

Brak

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Oświaty (Wydział Edukacji)

ul. Lubelska 65

Kontakt

82 565 39 65

Wykreślenie z ewidencji
Zgłoszenie do ewidencji niepublicznej placówki oświatowej

Materiały

Zgłoszenie do ewidencji niepublicznej placówki oświatowej
Zgłoszenie​_do​_ewidencji​_niepublicznej​_placówki​_oświatowej.pdf 0.11MB

Wymagane dokumenty

W zależności od zakresu zmiany do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty zgodnie z art. 168 ust. 13 ustawy Prawo oświatowe.  

1. W przypadku zmiany organu prowadzącego szkołę lub placówkę wniosek o zmianę danych, o których mowa w ust. 4 pkt 1, składa, nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem zmiany organu prowadzącego, osoba dotychczas prowadząca szkołę lub placówkę.

2. W przypadku zgonu osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę wniosek składa osoba, która została wskazana w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4a lub 4b, w terminie 14 dni od dnia zgonu.

3. Zmiana organu prowadzącego następuje z dniem dokonania wpisu tej zmiany do ewidencji. Przepisy ust. 4 pkt 1 i 4 oraz ust. 9-12 stosuje się odpowiednio.

4. Dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

Opłaty

Brak

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Oświaty (Wydział Edukacji)

ul. Lubelska 65

Kontakt

82 565 39 65

{"register":{"columns":[]}}