W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie MPEC Chełm

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Chełmie według poniższej tabeli:

Lp.

Adres nieruchomości / przeznaczenie w palnie zagosp. przest. M. Chełm

Nr działki

Obręb

Nr KW

LU1C

Powierzchnia

działki

w m2

Powierzchnia budynku

w m2

Termin przetargu

Cena wywoławcza

(zł)

Wysokość wadium (zł)

Termin wpłaty wadium

Postąpienie (zł)

1

ul. Zachodnia 27

symbol MW-4

384/2

11

00059547/6

440,00

115,50

07.06

2022r.

73 000,00

7 300,00

03.06.

2022r.

730,00

2.

ul. Wolności 8A

symbol MW-36

300/17

23

00055478/3

498,00

243,67

10.06.2022r.

Przetarg

trzeci

120 000,00

12 000,00

07.06. 2022r.

1 200,00

3.

ul. Wirskiego 8

symbol MW-33

347/26

22

00067712/3

352,00

143,37

14.06.

2022r.

72 000,00

7 200,00

10.06.

2022r.

720,00

4.

ul. Wirskiego 14

symbol MW-33

347/25

22

00067712/3

336,00

134,09

21.06.

2022r.

67 000,00

6 700,00

17.06.

2022r.

670,00

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku VAT.

Opłata z tytułu prawa własności oraz użytkowania wieczystego gruntu ustalana i naliczana jest przez Urząd Miasta Chełm.

Obecnie nieruchomości z poz. Nr 1 i 2 z powyższej tabeli, są wynajmowane na podstawie umów najmu. Zgodnie z art. 678 Kodeksu cywilnego potencjalny nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy. - Wraz z nabyciem nieruchomości oznaczonej numerem 384/2 oraz numerem 347/25, w cenie nabycia, nabywca ustanowi na czas nieoznaczony służebność przesyłu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Chełmie na sieć ciepłowniczą i telemetryczną.

- Nabywca jest obowiązany do zapłaty ceny najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, tak aby w dniu sporządzenia aktu notarialnego można było stwierdzić, że cała wymagana kwota znajduje się na rachunku Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplne Spółka z o. o w Chełmie, przed jej zawarciem. Zawarcie niniejszej umowy nastąpi nie później niż na 14 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. - Nabywca, który w określonym terminie nie uiści ceny nabycia traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

- Wadium, o którym mowa w powyższej tabeli, należy wnieść w pieniądzu polskim na rachunek Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Chełmie nr: 83 1240 2223 1111 0000 3577 0358, tytułem: „Wadium przetarg nieruchomość przy ul (wpisać adres nieruchomości)”. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania rachunku Spółki.

- Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone na wskazany przez nich rachunek bankowy.

- Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie do 14 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Spółce przysługuje prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny, informując niezwłocznie w prasie i na stronie internetowej.

Szczegółową informację przetargową można znaleźć w zakładce „Przetargi” na stronie internetowej Spółki: www.mpec.chelm.pl Nieruchomości będące przedmiotem przetargu można oglądać od dnia ogłoszenia przetargu do dnia wpłaty wadium, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod niżej podanym numerem telefonu.

Dane teleadresowe, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje: Dział Pracowniczo Administracyjny, pokój 49; nr tel. 82 565-34-51 do 53 wew. 190.

Materiały

Ogłoszenie MPEC
Ogloszlosz​_tab​_MPEC.pdf 0.09MB
{"register":{"columns":[]}}