W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie dłonie w uścisku powitalnym, po prawej stronie na beżowym tle z zarysem teczki napis Praca.

Prezydent Miasta Chełm ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm.

Kryteria wyboru, które musi spełniać kandydat na stanowisko dyrektora Biblioteki

 1. Wymagania formalne:

   

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie,

 3. co najmniej 3-letni staż pracy zawodowej na stanowiskach kierowniczych, albo co najmniej 5-letni staż pracy w bibliotece. Do wymienionych okresów wlicza się zatrudnienie w ramach stosunku pracy oraz zatrudnienie na podstawie umów cywilno-prawnych,

 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 5. brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz brak toczącego się przeciwko kandydatowi postępowania karnego lub postępowania karno-skarbowego,

 6. niekaranie zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 289.)

 7. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym,

 8. złożenie w terminie kompletu dokumentów.

 

 1. Preferowane kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora

 

 1. wykształcenie na kierunkach humanistycznych w szczególności: bibliotekarstwo, kulturoznawstwo, filologia polska lub pokrewne,

 2. doświadczenie przy tworzeniu projektów kulturalnych,

 3. ukończone studia podyplomowe, szkolenia lub kursy związane z zarządzaniem w kulturze,

 4. wiedza z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, w tym z funduszy Unii Europejskiej,

 5. znajomość co najmniej jednego języka obcego,

 6. znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, ze szczególnym uwzględnieniem biblioteki, prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, Kodeksu Pracy,

 7. zdolności organizacyjno-gospodarcze i umiejętność kierowania zespołem ludzi.

   

Zakres obowiązków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 1. kierowanie bieżącą działalnością Biblioteki,

 2. realizacja zadań statutowych Biblioteki,

 3. zarządzanie mieniem Biblioteki,

 4. ustalanie rocznego planu rzeczowego i finansowego Biblioteki,

 5. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej mającej na celu promocję i upowszechnianie czytelnictwa i kultury,

 6. współpraca z różnymi partnerami (instytucjami i organizacjami pozarządowymi) w procesie kreowania i kształtowania marki Biblioteki,

 7. reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz.

   

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty składane przez kandydatów

 1. pisemne zgłoszenie do konkursu wraz z uzasadnieniem decyzji o kandydowaniu na stanowisko dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie,

 2. podpisany kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1 do ogłoszenia),

 3. CV opatrzone podpisem,

 4. kserokopie potwierdzające posiadane wykształcenie, doświadczenie przy tworzeniu projektów kulturalnych (kopie poświadczone własnoręcznie, z datą, za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentów),

 5. kserokopie świadectw pracy i inne dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy (kopie poświadczone własnoręcznie, z datą, za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentów),

 6. podpisane oświadczenie kandydata o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na podanym stanowisku (załącznik nr 2 do ogłoszenia),

 7. podpisane oświadczenie o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego ani umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne (załącznik nr 2 do ogłoszenia),

 8. podpisane oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 289) - (załącznik nr 2 do ogłoszenia),

 9. podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, zgodnie z niżej podanym wzorem,

 10. opracowaną pisemną autorską koncepcję funkcjonowania i rozwoju, w perspektywie 5-letniej Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie (programową, organizacyjną i finansową) - maksymalnie 10 stron, formatu A-4.)

Warunki pracy

Warunki pracy na stanowisku:

1) praca w systemie jednozmianowym,

2) praca w pozycji siedzącej, wymagająca sprawności obu rąk, dobrej ostrości wzroku,

3) praca w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym,

4) obsługa komputera, faxu, kserokopiarki.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi: 10,42%.

Miejsce składania dokumentów

Informacje o terminie i miejscu składania wniosku o przystąpieniu do konkursu

 1. ofertę z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście (w zamkniętej kopercie) w Urzędzie Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, II piętro, pokój 25 - Sekretariat Prezydenta Miasta Chełm, lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE”

 2. oferty należy składać w terminie do 17.06.2022 roku (decyduje data wpływu do Urzędu), oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane i podlegać będą zwrotowi,

 3. przewidywany termin rozpatrzenia ofert – do 30 dni od końca terminu składania ofert.

 4. informacje o konkursie, warunkach organizacyjno-finansowym Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie można uzyskać w siedzibie Biblioteki w Chełmie lub na stronie internetowej Biblioteki: www.chbp.chelm.pl

 

Informacje dodatkowe

 1. Kandydaci zostaną poinformowani o terminie i miejscu planowanego spotkania z Komisją Konkursową.

 2. Po zakończeniu postępowania konkursowego dokumenty kandydatów, którzy nie zostali wybrani przez Komisję Konkursową zostaną zwrócone oferentom.

 3. Załączniki Nr 1 i 2 do ogłoszenia do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.umchelm.bip.lubelskie.pl.

 4. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.umchelm.bip.lubelskie.pl oraz tablicy informacyjnej przy ul. Lubelskiej 65.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: pisemne zgłoszenie do konkursu wraz z uzasadnieniem decyzji o kandydowaniu na stanowisko dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji wg wzoru: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie

 

Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną dla kandydata na stanowisko dyrektora w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie.

 

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a RODO oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o  pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530).

 

Uwagi

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W PROCESIE REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Chełm z siedzibą: 22-100 Chełm, ul. Lubelska 65, adres e-mail: info@umchelm.pl, tel. 82 565 20 70.

 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Chełm, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, można skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie: tel. 82 565 26 06, adres e-mail: iod@umchelm.pl .

 3. Dane osobowe kandydatów, są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie.

 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:

 1. art. 6 ust 1 lit. C RODO w zw. z:

 1. art. 22 (1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

 2. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,

 1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych (np. zainteresowania itp.).

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będę przekazywane żadnym odbiorcom danych.

 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 3. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 1. w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody – do momentu jej cofnięcia, lub

 2. przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa (kat. A).

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 2. przenoszenia danych,

 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu ochrony Danych Osobowych;

 4. pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację;

 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Pani/Pana danych osobowych innemu administratorowi danych.

 1. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest:

 1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

 2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 2. Informujemy ponadto, iż w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.

Dokumenty rekrutacyjne tj. kwestionariusz osoby oraz oświadczenie należy pobrać z BIP UM Chełm - TUTAJ.

{"register":{"columns":[]}}