W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Biuro Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego

Do zakresu działania Stanowiska d/s Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego należą następujące zadania:

 1. koordynowanie przedsięwzięć obrony cywilnej w podmiotach gospodarczych, instytucjach i organizacjach społecznych - w tym kierowanie,
 2. bieżąca analiza zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym, siłami natury i nadzwyczajnymi zagrożeniami środowiska,
 3. opracowywanie planów i programów zarządzania kryzysowego w zakresie zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy,
 4. dokonywanie uzgodnień, dotyczących współdziałania jednostek organizacyjnych administracji rządowej, samorządowej i jednostek administracji zespolonej w zakresie zwalczania zagrożeń i prowadzenia akcji ratowniczych, mających na celu ochronę ludności,
 5. opracowywanie planów, programów i przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego i ratownictwa,
 6. koordynowanie - z upoważnienia Burmistrza - działań, mających na celu udzielanie pomocy sąsiednim miastom i gminom, dotkniętym sytuacjami kryzysowymi,
 7. wspomaganie logistyczne jednostek prowadzących akcję ratowniczą,
 8. przygotowanie i zapewnienie funkcjonowania systemu wykrywania i alarmowania ludności (SWA), utrzymywanie go w gotowości do działania,
 9. planowanie, koordynowanie oraz nadzorowanie tworzenia oraz przygotowanie do działania jednostek organizacyjnych obrony cywilnej na terenie Miasta,
 10. opracowanie miejskiego planu obrony cywilnej oraz nadzorowanie opracowania planów w zakładach pracy, instytucjach i podmiotach gospodarczych,
 11. prowadzenie gospodarki materiałowej na potrzeby obrony cywilnej, konserwacja, przechowywanie, terminowa obsługa oraz legalizacja przyrządów dozymetrycznych,
 12. planowanie i organizowanie zakupów sprzętu i środków ochrony indywidualnej dla jednostek organizacyjnych obrony cywilnej oraz ludności,
 13. planowanie potrzeb z zakresu budowli ochronnych, prowadzenie ewidencji obiektów, przygotowywanie funkcjonowania budowli ochronnych i urządzeń specjalnych oraz innych obiektów ochrony ludności,
 14. zapewnienie planów zaopatrzenia ludności w wodę na czas „P” i „W”,
 15. przygotowanie zapasowego Stanowiska Kierowania Burmistrza i utrzymywanie go w stanie gotowości technicznej i eksploatacyjnej,
 16. koordynowanie przedsięwzięć dla zorganizowania i przeprowadzenia ewakuacji załóg zakładów pracy oraz ewakuacji pozostałej ludności i mienia,
 17. planowanie procesu szkolenia kadry kierowniczej, jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,
 18. współpraca z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, Powiatową Komendą Straży Pożarnej, Komendą Powiatową Policji, Pogotowiem Ratunkowym,
 19. współpraca z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w planowaniu potrzeb budżetowych w zakresie zadań reagowania kryzysowego,
 20. zgłaszanie organowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej przypadków zachorowań i podejrzeń o zachorowanie oraz zgonów na choroby zakaźne natychmiast po powzięciu o tym wiadomości
 21. prowadzenie spraw związanych z planowaniem obronnym, gotowością obronną, programowaniem mobilizacji gospodarki,
 22. przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej osiągania wyższych stanów gotowości obronnej,
 23. prowadzenie świadczeń osobistych i rzeczowych w części dotyczącej realizacji wniosków Wojskowego Komendanta Uzupełnień oraz potrzeb własnych, wynikających z doręczania dokumentów powołania i wezwań w trybie akcji kurierskiej,
 24. realizacja zadań z zakresu doręczania dokumentów powołania i wezwań na rzecz obronności oraz rozplakatowania obwieszczeń w ramach akcji kurierskiej,
 25. nadzór nad Ochotniczymi Strażami Pożarnymi,
 26. koordynacja i kontrola wydawanych zezwoleń na imprezy masowe.
{"register":{"columns":[]}}