W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Biuro Prawne i Zamówień Publicznych

Biuro Prawne i Zamówień Publicznych jest komórką organizacyjną kierowaną bezpośrednio przez Burmistrza.

Biuro realizuje część swoich zadań poprzez zewnętrzną kancelarię radców prawnych. Do zadań Biura Prawnego i Zamówień Publicznych należy wykonywanie obsługi prawnej Urzędu, a w szczególności:

 1. udzielanie porad i konsultacji prawnych pracownikom Urzędu w zakresie wykonywanych przez nich zadań,
 2. sporządzanie opinii prawnych,
 3. udział w opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz ich opiniowanie,
 4. udział w opracowywaniu projektów umów, protokołów rokowań oraz opiniowanie ich pod względem formalno – prawnym,
 5. występowanie przed sądami i organami w ramach zastępstwa prawnego i procesowego,
 6. obsługa sesji Rady Miasta,
 7. udział w komisjach Rady Miasta na polecenie Burmistrza Miasta Rydułtowy,
 8. reprezentowanie Urzędu przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 9. udział w postępowaniach podatkowych dotyczących spraw szczególnie skomplikowanych, których stroną (podatnikiem) są przedsiębiorcy oraz pomoc w redagowaniu pism tworzonych w ramach tych postępowań,
 10. udział w pracach zespołów, komisji i innych grup roboczych na polecenie Burmistrza Miasta Rydułtowy,
 11. informowanie Burmistrza Miasta Rydułtowy o uchybieniach w działalności Urzędu w zakresie przestrzegania prawa i ewentualnych skutkach tych uchybień,
 12. przygotowanie dokumentacji oraz kierowanie wniosków do właściwego organu egzekucyjnego w celu wyegzekwowania należności cywilnoprawnych.
 13. koordynowanie prac poszczególnych komórek organizacyjnych w zakresie udzielania zamówień publicznych oraz nadzór nad nimi,
 14. udzielanie instruktażu w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych,
 15. analiza stosowanych procedur zamówień oraz wnioskowanie odpowiednich zmian,
 16. opiniowanie oraz sporządzanie materiałów dotyczących zamówień publicznych a w przypadku specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  • ustalanie sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
  • przygotowanie listy wzorów oświadczeń lub dokumentów, które zobowiązany jest złożyć wykonawca, 
  • określenie terminu, w jakim wzywa się wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, lub którzy złożyli oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia,
  • ustalenie sposobu porozumiewania się z wykonawcą,
  • ustalenie wysokości wadium, terminu związania ofertą, opisu sposobu przygotowania oferty, miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert,
  • określenie środków ochrony prawnej,
  • udzielanie pomocy przy sporządzaniu dokumentacji postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,
 17. nadzór nad prowadzeniem rejestru umów zawieranych przez Miasto,
 18. parafowanie umów pod względem zgodności z prawem zamówień publicznych, przygotowywanie projektów zarządzeń Burmistrza dotyczących zamówień publicznych,
 19. przygotowywanie projektów aktów prawnych regulujących sprawy organizacyjne w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
 20. parafowanie prawidłowości wydatków z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych,
 21. przygotowywanie rocznego sprawozdania dla prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,
 22. organizowanie, inspirowanie i przeprowadzanie, w miarę potrzeb, szkoleń z zakresu zasad, form i trybów udzielanych zamówień publicznych.
{"register":{"columns":[]}}