W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Biuro Urbanistyki i Architektury

Do zadań wykonywanych przez Biuro Urbanistyki i Architektury należą w szczególności:

 1. prowadzenie spraw wynikających z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym:
  • nadzór nad pracami związanymi z opracowaniem i aktualizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  • wydawanie wyrysów, wypisów, zaświadczeń w oparciu o plany miejscowe i studium uwarunkowań,
  • prowadzenie postępowań w sprawie wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy,
  • wydawanie zaświadczeń o zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • opiniowanie projektów podziału gruntów w zakresie zgodności z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy,
  • nadzór nad pracami związanymi z oceną aktualności planów miejscowych i studium,
  • wydawanie decyzji o ustaleniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w związku ze zbyciem nieruchomości,
 2. wydawanie decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej w związku z podziałem nieruchomości,
 3. prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków,
 4. nadzór nad pracami związanymi z opracowaniem, aktualizacją i monitoringiem Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami,
 5. prowadzenie czynności związanych z udzielaniem dotacji na prace restauratorskie i konserwatorskie obiektów zabytkowych,
 6. nadzór nad pracami związanymi z opracowaniem, aktualizacją i monitoringiem Strategii Rozwoju Miasta,
 7. prowadzenie czynności związanych z udzielaniem firmom przesyłowym prawa do dysponowania na cele budowlane nieruchomościami gminnymi, z wyłączeniem nieruchomości stanowiących pasy dróg publicznych oraz prowadzanie czynności związanych z ustanawianiem na tych nieruchomościach służebności przesyłu,
 8. sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego,
 9. prowadzenie spraw związanych z planowanymi budowami dróg wojewódzkich 933 i 935,
 10. planowanie zagospodarowania gminnych terenów inwestycyjnych (przeznaczonych do zbycia), rzetelna analiza przeznaczenia terenów pod kątem potrzeb miasta,
 11. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem grobów wojennych i miejsc pamięci.
{"register":{"columns":[]}}