W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Referat Dróg i Transportu

Do zadań wykonywanych przez Biuro d/s Dróg i Transportu należą w szczególności:


1) koordynacja i nadzór nad realizacją zadań dotyczących systemu drogowego oraz transportu zbiorowego na terenie gminy,
2) monitorowanie działań zarządców dróg powiatowych i drogi wojewódzkiej na terenie gminy,
3) przygotowanie rocznych analiz stanu dróg i transportu zbiorowego na terenie gminy,
4) współpraca z zarządcami dróg powiatowych i drogi wojewódzkiej znajdujących się na terenie gminy w zakresie realizacji zadań remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych,
5) opiniowanie rozwiązań planowanych do wprowadzenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji zadań związanych z drogownictwem i transportem,
6) współpraca z przedsiębiorcami górniczymi przy likwidacji skutków działalności górniczej w zakresie dróg,
7) koordynacja i nadzorowanie działań w zakresie inżynierii ruchu,
8) koordynacja i nadzorowanie działań w zakresie korzystania z dróg w sposób szczególny poprzez:

a) rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie projektów decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego,

b) rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie projektów decyzji zezwalających na umieszczanie urządzeń w obrębie pasa drogowego,

c) opiniowanie tras przejazdów pojazdów ponadnormatywnych,

d) opiniowanie organizacji imprez w ramach pasów drogowych dróg gminnych,

e) rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie projektów decyzji na umieszczanie reklam w pasie dróg gminnych,

f) rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie projektów decyzji na lokalizacje zjazdów z dróg gminnych,

9) dokonywanie uzgodnień, wydawanie zezwoleń w zakresie przebiegu sieci nadziemnych i podziemnych, lokalizacji budynków oraz innych obiektów w stosunku do pasa drogowego,
10) wydawanie warunków wejścia w pas drogowy dróg gminnych,
11) sporządzanie umów użyczenia pasów drogowych dróg gminnych,
12) nadzór nad robotami i odbiór robót realizowanych w pasach drogowych dróg gminnych,
13) uczestnictwo w pracach Zespołu Uzgodnień Dokumentacji w Wodzisławiu Śląskim,
14) przygotowywanie planów remontów, modernizacji i inwestycji w zakresie drogownictwa i transportu zbiorowego,
15) uzgadnianie zakresu prac remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych na drogach, obiektach mostowych, przepustach i innych obiektach związanych z drogami gminnymi,
16) udział w odbiorach robót remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych realizowanych przez gminę na drogach oraz obiektach związanych z drogami i transportem zbiorowym,
17) prowadzenie bazy danych dotyczącej dróg oraz innych obiektów związanych z drogownictwem i transportem zbiorowym,
18) prowadzenie działań z zakresu utrzymania i administrowania drogami gminnymi poprzez:

a) prowadzenie systematycznych objazdów dróg znajdujących się na terenie gminy,

b) współpracę z Zakładem Gospodarki Komunalnej w zakresie bieżącego utrzymania,

c) nadzór i koordynację prac w zakresie zlecanych do realizacji zadań remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych dotyczących drogownictwa i transportu zbiorowego,

d) zlecanie rocznych i pięcioletnich przeglądów dróg i obiektów mostowych,

e) zlecanie przeglądów wiat przystankowych,

19) współpraca z poszczególnymi przewoźnikami w zakresie funkcjonowania transportu zbiorowego,
20) uzgadnianie autobusowych rozkładów jazdy,
21) uzgadnianie przebiegu poszczególnych linii autobusowych,
22) wydawanie zezwoleń na korzystanie z przystanków miejskich,
23) współpraca z organizatorami zbiorowego transportu kolejowego funkcjonującego na terenie gminy.”;

{"register":{"columns":[]}}