W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Referat Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej

Do zakresu działania Referatu Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej należy:


1) w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych:

a) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych, wydawanie dowodów osobistych,
b) prowadzenie ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
c) udostępnianie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
d) rejestracja zgłoszeń meldunkowych obywateli polskich i cudzoziemców - zameldowania na pobyt stały i czasowy, wymeldowania z pobytu stałego i czasowego, wydawanie zaświadczeń,
e) prowadzenie zbiorów meldunkowych:

  •  zbioru danych stałych mieszkańców,
  •  zbioru danych byłych mieszkańców,
  •  zbioru danych mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące,
  •  zbioru danych mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy,

f) aktualizowanie danych osobowych w gminnym zbiorze meldunkowym,
g) udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych,
h) prowadzenie postepowań administracyjnych w sprawie zameldowań oraz wymeldowań osób z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
i) sporządzanie dla szkół wykazów dzieci i młodzieży, podlegających obowiązkowi szkolnemu,
j) prowadzenie stałego rejestru wyborców miasta Rydułtowy, sporządzanie kwartalnych sprawozdań o stanie rejestru wyborców,
k) sporządzanie spisu wyborców,
l) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pełnomocnictw do głosowania,
m) prowadzenie spraw związanych z głosowaniem korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych,
n) wykonywanie zadań związanych z kwalifikacją wojskową,
o) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem świadczeń pieniężnych, rekompensujących utracone wynagrodzenia żołnierzom rezerwy,

2) w zakresie działalności gospodarczej:

a) wykonywanie zadań, będących w kompetencji gminy a związanych z funkcjonowaniem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
b) wykonywanie zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym przygotowywanie decyzji oraz naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń,
c) przygotowywanie projektów stosownych uchwał dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych,
d) realizacja zadań związanych z udzielaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

{"register":{"columns":[]}}