W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Referat Kadr i Płac

Do zakresu działania Referatu Kadr i Płac należy:

1) obliczanie wynagrodzeń i zasiłków ZUS,
2) sporządzanie dokumentów rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
3) rozliczanie miesięcznych ryczałtów samochodowych na jazdy lokalne,
4) przygotowywanie projektów umów związanych z miesięcznymi ryczałtami samochodowymi na jazdy lokalne,
5) prowadzenie spraw osobowych pracowników,
6) opracowywanie aktów dotyczących zatrudniania i zwalniania pracowników, zatrudnionych na podstawie wyboru, powołania, umowy o pracę,
7) prowadzenie dokumentacji w sprawach nawiązania stosunku pracy, zwolnień i przeniesień,
8) organizowanie prac związanych z dokonywaniem okresowej oceny pracy pracowników,
9) prowadzenie na polecenie Burmistrza spraw związanych z zatrudnianiem kierowników jednostek organizacyjnych miasta (za wyjątkiem kierowników placówek oświatowo–wychowawczych),
10) przygotowywanie dokumentów związanych z przejściem pracownika na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne,
11) przygotowywanie dokumentów związanych z awansowaniem, przeszeregowaniem i nagradzaniem pracowników,
12) prowadzenie spraw związanych z zachowaniem porządku i dyscypliny pracy w Urzędzie,
13) prowadzenie postępowań wyjaśniających w zakresie spraw osobowych, przygotowywanie materiałów i wniosków niezbędnych do podjęcia przez Burmistrza stosownej decyzji,
14) wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie spraw kadrowych na polecenie Burmistrza,
15) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem kar porządkowych i dyscyplinarnych,
16) występowanie do Powiatowego Urzędu Pracy z wnioskami o odbycie stażów przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych,
17) prowadzenie dokumentacji związanej z odbywaniem stażów i prac interwencyjnych,
18) prowadzenie spraw związanych z odbywaniem praktyk przez studentów i uczniów szkół średnich, policealnych, pomaturalnych,
19) prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów,
20) zgłaszanie pracowników i zleceniobiorców Urzędu do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz ich wyrejestrowywanie,
21) sporządzanie miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych względnie deklaracji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
22) koordynacja prac związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy,
23) przygotowywanie materiałów dla potrzeb bezpieczeństwa i higieny pracy,
24) sporządzanie dla pracowników Urzędu dokumentów związanych z wypadkami i odszkodowaniami,
25) nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp, przeprowadzanie stosownych szkoleń w tym zakresie, zapewnienie wymaganej przepisami zakładowej służby bhp,
26) współdziałanie z Komisją Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie spraw socjalno-bytowych pracowników i byłych pracowników Urzędu.
27) wydawanie zaświadczeń z zakresu spraw prowadzonych przez komórkę.

{"register":{"columns":[]}}