W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Referat Księgowości

Do zadań wykonywanych przez Referat należą w szczególności:

1) kontrola pod względem formalno-rachunkowym dokumentów, stanowiących podstawę dokonania wydatków, zarówno z budżetu jak i innych środków oraz ich dekretowanie,
2) regulowanie zobowiązań, w tym przygotowywanie przelewów bankowych,
3) prowadzenie ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej) w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na rachunku budżetu Miasta, w szczegółowości określonej w "Polityce rachunkowości" i innych obowiązujących przepisach,
4) uzgadnianie sald i prawidłowości obrotów na obsługiwanym przez referat rachunku bankowym,
5) zabezpieczenie dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych Urzędu oraz Miasta, jako organu finansowego, jak również sprawozdań finansowych Urzędu,
6) prowadzenie operacji kasowych,
7) realizacja wydatków z tytułu:

a) wynagrodzeń,
b) ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
c) dodatków, nagród, kosztów podróży itp,

8) sporządzanie sprawozdań z wydatków oraz sprawozdań finansowych Urzędu,
9) prowadzenie ewidencji syntetycznej środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzenia a także prowadzenie ewidencji analitycznej w/w składników mienia,
10) rozliczanie inwentaryzacji rzeczowych składników majątku,
11) wycena, ustalanie wartości spisanych z natury składników majątkowych, ustalenie różnic inwentaryzacyjnych,
12) sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących posiadanego mienia, gospodarowania mieniem i jego prywatyzacji,
13) koordynacja i nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników komórek organizacyjnych Urzędu przepisów dotyczących podatku VAT,
14) prowadzenie rejestru sprzedaży w rozumieniu przepisów dotyczących podatku VAT,
15) wystawianie faktur VAT– na podstawie dokumentów lub zestawień przygotowanych przez komórki merytoryczne,
16) wpisywanie dokumentów do właściwego rejestru zakupów oraz prowadzenie tego rejestru,
17) sporządzanie deklaracji podatkowych i rozliczanie podatku VAT,
18) sprawowanie nadzoru nad gospodarką środkami budżetu, funduszy celowych - zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,
19) inicjowanie działań kontrolnych w zakresie gospodarowania środkami budżetowymi.
20) prowadzenie ewidencji finansowych druków ścisłego zarachowania,
21) rozliczanie podróży służbowych,
22) prowadzenie księgowości Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
23) współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi oraz bankami w zakresie będącym przedmiotem działania referatu,
24) badanie dopuszczalności egzekucji administracyjnej,
25) nadawanie tytułom wykonawczym klauzuli o skierowaniu ich do realizacji,
26) prowadzenie i aktualizacja ewidencji zobowiązanych i tytułów wykonawczych,
27) przygotowanie i planowanie egzekucji administracyjnej,
28) stosowanie środków egzekucyjnych przewidzianych dla administracyjnego postępowania egzekucyjnego,
29) zawiadamianie właściwych organów o każdym zajęciu lub o ustaniu zajęcia,
30) występowanie do sądów o wydanie rozstrzygnięcia w sprawie łącznego prowadzenia egzekucji,
31) rozpatrywanie zarzutów oraz wniosków składanych przez zobowiązanych w sprawie egzekucji administracyjnej,
32) wydawanie postanowień w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, jako organ pierwszej instancji, w sprawach:

a) zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne,
b) wysokości kosztów egzekucyjnych,
c) wyłączenia spod egzekucji rzeczy lub praw majątkowych,
d) zawieszania postępowania egzekucyjnego,
e) umorzenia postępowania egzekucyjnego,
f) zmiany środka egzekucyjnego,

33) współpraca z innymi organami i instytucjami oraz jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji administracyjnej,
34) zabezpieczanie należności objętych tytułami wykonawczymi,
35) prowadzenie ewidencji księgowej egzekwowanych należności oraz kosztów egzekucyjnych,
36) sporządzanie na wniosek przełożonych raportów o skuteczności prowadzonej egzekucji.

37) analiza i ocena opracowanych przez komórki organizacyjne Urzędu oraz gminne jednostki organizacyjne materiałów planistycznych do projektu budżetu i zmian w budżecie,
38) opracowywanie projektów uchwał Rady Miasta w sprawie budżetu Miasta na dany rok, zmian w budżecie Miasta oraz projektów uchwał w sprawie zatwierdzania sprawozdań finansowych i przyjęcia sprawozdań z wykonania budżetu Miasta,
39) opracowywanie projektów zarządzeń Burmistrza w sprawie:

a) planu finansowego budżetu Miasta na dany rok,
b) zmian w budżecie Miasta i planie finansowym budżetu,
c)  sporządzanie wyciągów z planu finansowego Urzędu, stanowiących plan wydatków realizowanych bezpośrednio przez komórki organizacyjne Urzędu,

40) prowadzenie ewidencji księgowej planu dochodów i wydatków Miasta i Urzędu, zgodnie z przyjętymi zasadami księgowości,
41) sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych Urzędu,
42) weryfikacja składanych przez inne jednostki sprawozdań budżetowych i finansowych oraz analiza prawidłowości rozliczeń zakładów budżetowych i jednostek budżetowych z budżetem Miasta,
43) prowadzenie ewidencji księgowej wykonanych dochodów i wydatków Miasta w oparciu o sprawozdania jednostkowe gminnych jednostek budżetowych,
44) opracowywanie okresowych informacji o przebiegu wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych oraz sprawozdań z wykonania budżetu.
45) sporządzanie sprawozdań finansowych, tj.: bilansów z wykonania budżetu, bilansów łącznych i skonsolidowanych,
46) opiniowanie projektów decyzji w sprawie:

a) tworzenia i likwidacji jednostek oraz zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych,
b) przyznawania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do gromadzenia dochodów własnych,
c) przenoszenia na kierowników jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planach finansowych tych jednostek,

47) wykonywanie czynności związanych z wyłanianiem banku, prowadzącego obsługę budżetu oraz pozyskiwaniem kredytów z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych,
48) współpraca z komórkami merytorycznymi Urzędu oraz z bankami i innymi instytucjami w zakresie wywiązywania się Miasta z zawartych umów o udzielenie kredytu lub pożyczki,
49) prowadzenie księgowości syntetycznej dochodów i wydatków oraz syntetycznej i analitycznej przychodów i rozchodów budżetu, zaangażowania wydatków Urzędu, sum depozytowych i Funduszu Pracy,
50) uzgadnianie sald i prawidłowości obrotów na obsługiwanych przez referat rachunkach bankowych,
51) gromadzenie, kompletowanie i archiwizowanie sprawozdań należących do właściwości referatu,

{"register":{"columns":[]}}