W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

Do zadań Referatu Ochrony Środowiska należy:

1) prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,
2) prowadzenie spraw będących w kompetencji gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, z wyłączeniem spraw związanych z pozbywaniem się nieczystości ciekłych,
3) prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,
4) prowadzenie postępowań związanych z niszczeniem zieleni lub jej usuwaniem bez wymaganego zezwolenia,
5) prowadzenie spraw związanych z ochroną obiektów i obszarów cennych przyrodniczo,
6) prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
7) opiniowanie spraw związanych z wydaniem zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami,
8) prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji nakazujących usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,
9) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w zakresie działania referatu,
10) przyjmowanie informacji od osób fizycznych o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania lub występowania oraz sporządzenie i przekazywanie do Urzędu Marszałkowskiego informacji o rodzaju, ilości i miejscu występowania azbestu i innych substancji stwarzających zagrożenie dla środowiska,
11) koordynacja i nadzorowanie działań w zakresie utrzymania zieleni miejskiej,
12) prowadzenie postępowań w przedmiocie wydania zezwolenia na utrzymanie lub hodowlę psów ras uznanych za agresywne,
13) opiniowanie wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,
14) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie w zakresie zgodnym z zadaniami referatu,
15) prowadzenie i wdrażanie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza,
16) sporządzanie informacji o wysokości opłat za korzystanie ze środowiska przez Urząd,
17) utrzymywanie i rozwijanie gminnych zasobów leśnych,
18) współpraca z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego,
19) prowadzenie spraw związanych ze spisem rolnym,
20) współpraca z innymi instytucjami w zakresie profilaktyki i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich oraz chorób roślin,
21) opiniowanie planów łowieckich oraz wydawanie opinii o wydzierżawianiu obwodów łowieckich,
22) opiniowanie planów i dodatków do planu ruchu zakładów górniczych,
23) uzgadnianie planu ruchu likwidowanego zakładu górniczego,
24) opiniowanie projektów robót geologicznych,
25) opiniowanie programów gospodarowania odpadami wydobywczymi,
26) prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji nakazujących czasowe odebranie właścicielowi lub opiekunowi zwierzęcia traktowanego w sposób powodujący zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień,
27) opracowywanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
28) prowadzenie zadań mających na celu finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zgodnym z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska.

2. W ramach Referatu Ochrony Środowiska działa Biuro d/s Gospodarowania Odpadami Komunalnymi , do którego zadań należy prowadzenie spraw będących w kompetencji gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku, związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

  1. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  2. udział w przygotowaniu procedury przetargowej na odbiór lub na odbiór i zagospodarowanie odpadów,
  3. przygotowanie umowy z przedsiębiorcą na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  4. opracowanie i monitorowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
  5. nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kontrola przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
  6. gromadzenie danych na potrzeby systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
  7. przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  8. prowadzenie postępowań w przedmiocie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  9. przyjmowanie sprawozdań przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i weryfikacja danych w nich zawartych,
  10. sporządzanie rocznych sprawozdań Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
  11. prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
{"register":{"columns":[]}}