W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Referat Ochrony Wód i Powietrza

Do zadań wykonywanych przez Biuro d/s Gospodarki Wodno-Ściekowej należą w szczególności:


1) nadzór nad sprawami dotyczącymi gospodarki wodno-ściekowej oraz zabezpieczeń
przeciwpowodziowych na terenie gminy,
2) monitorowanie danych, pozwalających na ocenę stanu realizacji zadań z zakresu gospodarki wodnościekowej oraz zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenie gminy,
3) opiniowanie rozwiązań proponowanych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zaopatrzenia w wodę, odbioru i oczyszczania ścieków, zabezpieczeń przeciwpowodziowych,
4) współpraca z przedsiębiorcami górniczymi przy likwidacji skutków działalności górniczej w zakresie wodociągów, sieci kanalizacyjnych i zbiorników wodnych,
5) współpraca z Międzygminnym Związkiem Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim w zakresie realizacji zadań związanych z gospodarką wodno-ściekową na terenie gminy,
6) współpraca z PWiK Wodzisław Śląski, PWiK Rybnik, Ciepłownią Rydułtowy w zakresie zadań związanych z realizacją gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy,
7) występowanie z wnioskami do PWiK Wodzisław Śląski o realizację nowych sieci wodociągowych na terenie gminy,
8) podejmowanie działań we współpracy z PWiK Wodzisław Śląski w zakresie monitorowania sprawności i funkcjonowania wodnej sieci hydrantowej na terenie gminy,
9) podejmowanie działań zmierzających do wprowadzenia pełnej ewidencji funkcjonującej na terenie gminy sieci kanalizacji deszczowej,
10) podejmowanie działań zmierzających do określenia kosztów ponoszonych przez Miasto na utrzymanie sieci kanalizacji deszczowych i obiektów im towarzyszących,
11) współpraca z Zakładem Gospodarki Komunalnej w zakresie utrzymania sieci kanalizacji deszczowych i obiektów im towarzyszących,
12) zlecanie rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych sieci kanalizacji deszczowej,
13) sporządzanie planów remontów, modernizacji i inwestycji związanych z kanalizacjami deszczowymi i obiektami im towarzyszącymi,
14) prowadzenie ewidencji wylotów kanalizacji deszczowej do rzek i potoków,
15) zlecanie operatów wodno-prawnych dla uzyskania pozwoleń wodno-prawnych na zrzut wód deszczowych i roztopowych do rzek i potoków oraz do ziemi z miejskich systemów kanalizacji deszczowej,
16) zawieranie umów z podmiotami korzystającymi z miejskich sieci kanalizacji deszczowych, a wnoszących opłaty za korzystanie ze środowiska,
17) merytoryczne przygotowanie rozliczeń opłat wnoszonych do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu korzystania ze środowiska,
18) wydawanie warunków włączenia do miejskich sieci kanalizacji deszczowej,
19) dokonywania odbiorów technicznych włączeń do miejskich sieci kanalizacji deszczowej,
20) podejmowanie działań zmierzających do pełnego uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych,
21) przygotowywanie danych do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
22) przygotowywanie nowych, zweryfikowanych granic aglomeracji miasta Rydułtowy,
23) prowadzenie monitoringu działań w zakresie budowy sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnych na terenie gminy,
24) prowadzenie bieżących analiz stopnia realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
25) dokonywanie uzgodnień w zakresie realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym miasta,
26) pełnienie funkcji kierownika miejskich zbiorników retencyjnych i zbiorników wodnych,
27) nadzór nad robotami i odbiór robót realizowanych na miejskich zbiornikach retencyjnych i zbiornikach wodnych,
28) przygotowywanie planów remontów, modernizacji i inwestycji w zakresie zabezpieczeń przeciwpowodziowych,
29) zlecanie rocznych i pięcioletnich przeglądów zbiorników retencyjnych i zbiorników wodnych,
30) uczestnictwo w pracach Zespołu Uzgodnień Dokumentacji w Wodzisławiu Śląskim,
31) prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu prawa wodnego,
32) udział w odbiorach robót remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych realizowanych przez gminę na wodociągach, kanalizacjach sanitarnych, kanalizacjach deszczowych i zabezpieczeniach przeciwpowodziowych realizowanych przez gminę.
33) prowadzenie spraw, będących w kompetencji gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych.

{"register":{"columns":[]}}