W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Referat Podatków

Do zadań wykonywanych przez Referat Podatków należą w szczególności:

1) ustalanie wysokości zobowiązań podatkowych oraz korekta ich wysokości w zakresie podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego - stosownie do obowiązujących przepisów,
2) przygotowanie - w oparciu o materiały opracowane przez właściwy merytorycznie referat - projektów decyzji dotyczących zwrotu opłaty skarbowej,
3) współdziałanie z Urzędem Skarbowym w sprawach podatkowych dochodów Miasta, dla których organem właściwym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego,
4) rozpatrywanie podań, odwołań i wniosków w zakresie działania referatu,
5) planowanie podatkowych należności budżetowych, o których mowa w pkt 1 oraz przygotowywanie danych do sprawozdań, dotyczących tych dochodów, uzyskiwanych przez Miasto,
6) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w sprawie wprowadzenia lub ustalenia wysokości podatków i opłat oraz ulg i zwolnień zastrzeżonych do właściwości Rady,
7) opracowywanie projektów zarządzeń i decyzji dotyczących ulg, odroczeń i umorzeń w spłacie zobowiązań podatkowych w granicach uprawnień przyznanych organom Miasta,
8) współdziałanie z Urzędami Skarbowymi oraz innymi jednostkami w zakresie dopełnienia obowiązku powszechności opodatkowania,
9) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie bieżącej aktualizacji danych niezbędnych do prawidłowego określenia zobowiązań podatkowych i innych należności Miasta,
10) nadzór nad poborem podatków i opłat oraz innych należności finansowych wymierzanych na rzecz Miasta w ramach posiadanych kompetencji,
11) kierowanie zaległości podatkowych, wynikających z zakresu działania referatu, na drogę egzekucji administracyjnej,
12) prowadzenie rachunkowości w zakresie dochodów (przypisy, odpisy), osiąganych przez Miasto a należących do właściwości referatu oraz prowadzenie podatkowej księgowości analitycznej w tym zakresie - w szczegółowości określonej w "Polityce rachunkowości",
13) prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz przygotowywanie w tym zakresie sprawozdań i rozliczeń dotacji celowej.

{"register":{"columns":[]}}