W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego jest samodzielną komórką organizacyjną na prawach referatu. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy wykonywanie czynności związanych z rejestracją urodzeń, małżeństw oraz zgonów a także innych zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny osób, w szczególności:

1) rejestracja stanu cywilnego osób w księgach stanu cywilnego w formie aktów małżeństw, urodzeń, zgonów,
2) prowadzenie oraz konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
3) udzielanie ślubów z zachowaniem uroczystej formy, także w szczególnych przypadkach poza lokalem USC,
4) przyjmowanie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa od osób pragnących zawrzeć małżeństwo: cywilne, wyznaniowe ze skutkami cywilnymi, za granicą,
5) przyjmowanie oświadczeń o:
a) wstąpieniu w związek małżeński a także o nazwisku, jakie będą nosić małżonkowie oraz dzieci zrodzone z tego małżeństwa,
b) powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
c) uznaniu ojcostwa,
d) zmianie imienia dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia,
e) nadaniu dziecku nazwiska w trybie art. 90 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
f) zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka w trybie art. 88 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
6) wydawanie z ksiąg stanu cywilnego: odpisów skróconych aktów, odpisów zupełnych aktów, zaświadczeń,
7) nanoszenie wzmianek marginesowych i przypisków w aktach stanu cywilnego,
8) rejestracja w polskich księgach stanu cywilnego aktów urodzeń, małżeństw, zgonów poprzez ich transkrypcję, odtworzenie, ustalenie treści aktu i wydawanie decyzji z tym związanych,
9) wydawanie zaświadczeń i decyzji administracyjnych z zakresu stanu cywilnego,
10) wydawanie decyzji o zmianie imienia i nazwiska,
11) występowanie z wnioskiem o przyznanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medali za długoletnie pożycie małżeńskie,
12) występowanie z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wyniesienie ksiąg stanu cywilnego poza lokal USC,
13) potwierdzanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, których oryginały znajdują się w USC,
14) organizowanie uroczystości jubileuszowych z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców miasta,
15) administrowanie budynkiem Urzędu Stanu Cywilnego.

 

 

Personel

Imię i nazwisko Stanowisko Dane kontaktowe
Anna Jargon US-Kierownik

Telefon: 32 45 37 520
Adres e-mail: ajargon@urzad.rydultowy.pl

 

Komórka nadrzędna: Burmistrz Miasta

 

 

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt
Symbol Hasło klasyfikacyjne
0643 Sprawozdawczość z działalności komórek organizacyjnych
0643.1 Sprawozdawczość z działalności USC dla Urzędu Wojewódzkiego
0643.2 Sprawozdawczość z działalności USC dla Urzędu Miasta
0712 Z innymi gminami
2600 Źródła zaopatrzenia
2600.1 Źródła zaopatrzenia
2600.2 Źródła zaopatrzenia-blankiety odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń
3130 Opłata skarbowa
5025 Korespondencja z placówkami konsularnymi w sprawach obywatelstwa, zmiany imion i nazwisk, stanu cywilnego oraz w sprawach konwencji i umów międzynarodowych
5140 Odpisy zupełne aktów s.c.
5141 Skrócone odpisy aktów s.c.
530.1 Sprawy dotyczące USC
5350 Statystyka urodzeń, małżeństw, zgonów
5351 Rejestracja aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu i ich zmiany
5351.1 Rejestracja aktów urodzenia - akta zbiorowe
5351.2 Rejestracja aktów małżeństwa - akta zbiorowe
5351.3 Rejestracja aktów zgonu - akta zbiorowe
5351.4 Wyroki o rozwodzie, separacji, oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
5351.5 Sprawy przekazane do rozstrzygnięcia Sądowi
5351.6 Uznanie ojcostwa w USC, przyjęcie oświadczeń w trybie art. 90 par. 1 KRO oraz art 88 par. 3 KRO dot. nazwiska dziecka, przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia dziecka, wpisanie do AU wzmianki o ślubie rodziców
5351.7 Orzeczenia sądowe: ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, uznanie ojcostwa w sądzie, przysposobienie dziecka
5351.8 Rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane
5352 Unieważnienie, sprostowanie, ustalenie treści, odtworzenie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego
5352.1 Sprostowanie aktu stanu cywilnego
5352.2 Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
5352.3 Odtworzenie aktu stanu cywilnego
5352.4 Unieważnienie aktu stanu cywilnego
5353 Wpisywanie akt stanu cywilnego sporządzonych za granicą do polskich ksiąg
5354 Zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca
5355 Zmiany imion i nazwisk
5355.1 Zmiany imion i nazwisk
5355.2 Decyzje kierowników innych USC dot. zmiany imion i nazwisk
5356 Nadawanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie
5360 Zaświadczenia o zdolności do zawarcia małżeństwa za granicą
5361 Zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
5361.1 Zaświadczenia do ślubu wyznaniowego
5361.2 Zapewnienie do ślubu cywilnego
5361.3 Zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z innych USC oraz wysyłane do innych USC
5362 Odpisy zupełne, skrócone i wielojęzyczne aktów stanu cywilnego
5362.1 Odpisy zupełne – korespondencja
5362.2 Odpisy zupełne aktów stanu cywilnego przesyłane do jednostek budżetowych oraz jednostek samorządu terytorialnego
5362.3 Odpisy zupełne aktów stanu cywilnego – podania składane w USC
5362.4 Odpisy skrócone i wielojęzyczne aktów stanu cywilnego - podania składane w USC
5362.5 Odpisy skrócone i wielojęzyczne aktów stanu cywilnego - korespondencja
5362.6 Odpisy skrócone i wielojęzyczne aktów stanu cywilnego przesyłane do jednostek budżetowych oraz jednostek samorządu terytorialnego
5363 Powiadamianie innych podmiotów i jednostek organizacyjnych o zmianach dokonywanych w aktach stanu cywilnego
5363.1 Przypiski przychodzące
5363.2 Przypiski przychodzące, przekazywane do właściwego USC
5364 Udostępnianie innych informacji na podstawie akt stanu cywilnego
5364.1 Zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby
5364.2 Zaświadczenia o stanie cywilnym
5364.3 Kopie aktów stanu cywilnego, dokumentów znajdujących się w aktach zbiorowych oraz zaświadczenia dot. informacji zawartych w aktach zbiorowych
5364.4 Udostępnianie innych informacji na podstawie akt stanu cywilnego - dane statystyczne
5364.5 Udostępnianie innych informacji na podstawie akt stanu cywilnego innym jednostkom budżetowym lub jednostkom samorządu terytorialnego.
5365 Profilaktyka i konserwacja akt stanu cywilnego
537 Sprawy konsularne

 

{"register":{"columns":[]}}