W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Wydział Oświaty Kultury, Sportu i Zdrowia

Do zadań wykonywanych przez Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia należy:


1) w zakresie oświaty:

a) koordynowanie prac związanych z zakładaniem, prowadzeniem, przekształcaniem i likwidacją szkół, przedszkoli i placówek oświatowych na terenie Miasta,
b) opracowanie planu sieci szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w uzgodnieniu z Kuratorium Oświaty,
c) koordynowanie planów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej na terenie Miasta:
- nadzorowanie przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,
- nadzorowanie realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
- zatwierdzanie rocznych projektów organizacyjnych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz nadzorowanie ich realizacji, zatwierdzanie aneksów do projektów organizacyjnych,
- przygotowywanie opinii dotyczących powierzenia i odwołania ze stanowiska wicedyrektora szkoły,
d) organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,
e) wnioskowanie w sprawach nagród i wyróżnień pracowników oświaty z terenu Miasta,
f) współpraca z Kuratorium Oświaty w Katowicach - stała współpraca z Delegaturą w Rybniku,
g) współpraca z przedszkolami i placówkami oświatowo-wychowawczymi, dla których Miasto nie jest organem prowadzącym,
h) organizowanie narad z dyrektorami szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,
i) udział w naradach organizowanych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
j) udział w wizytacjach placówek oświatowych, prowadzonych przez organ nadzorujący, w zakresie kompetencji określonych w Ustawie o systemie oświaty,
k) współpraca ze związkami zawodowymi w zakresie spraw dotyczących oświaty i wychowania,
l) współpraca z Miejskim Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych,
m) prowadzenie w imieniu Burmistrza spraw wynikających z prawa pracy w stosunku do dyrektorów szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjów, ognisk,
n) sporządzanie obowiązkowej sprawozdawczości z realizacji zadań z zakresu oświaty,
o) koordynowanie działań związanych z udzielaniem stypendiów dla uczniów i studentów,
p) sporządzanie planów i inicjatyw z zakresu wymiany z zagranicą, dotyczącej oświaty oraz jej organizowanie w ramach podpisanych przez Miasto umów,
q) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kształcenia młodocianych,

2) w zakresie kultury:

a) koordynowanie i upowszechnianie działalności instytucji i stowarzyszeń kultury w mieście,
b) nadzorowanie spraw i działań wynikających z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
c) prowadzenie rejestru instytucji kultury,
d) utrzymywanie stałych kontaktów i współpraca ze wszystkimi stowarzyszeniami, instytucjami i placówkami kulturotwórczymi w mieście,
e) współpraca z zawodowymi instytucjami kultury w Mieście i regionie,
f) przygotowywanie planów i inicjatyw z zakresu wymiany kulturalnej z zagranicą oraz jej organizowanie
w ramach podpisanych przez Miasto umów,
g) prowadzenie spraw z zakresu tworzenia, przekształcania i przejmowania placówek upowszechniania kultury,
h) realizacja wniosków, umów i porozumień dotyczących dotowanych projektów jednostek i stowarzyszeń,
i) sporządzanie obowiązkowej sprawozdawczości z realizacji zadań z zakresu kultury,

3) w zakresie sportu:

a) koordynowanie i upowszechnianie działalności instytucji, organizacji i stowarzyszeń kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki w zakresie dalszego ich rozwoju,
b) koordynowanie potrzeb lokalnych dotyczących działalności klubów sportowych,
c) prowadzenie spraw dotyczących działalności Miasta w zakresie kultury fizycznej,
d) opracowywanie planów i inicjatyw w zakresie wymiany sportowej z zagranicą oraz jej organizowanie w ramach podpisanych przez Miasto umów,
e) proponowanie założeń programowo-organizacyjnych imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu miejskim,
f) realizacja imprez sportowych o zasięgu miejskim,
g) pomoc merytoryczno-organizacyjna przy organizowaniu imprez sportowych w Mieście przez podmioty działające w sferze sportu,
h) sporządzanie obowiązkowej sprawozdawczości z realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki,

4) w zakresie zdrowia:

a) ustalanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia oraz inicjowanie działań zmierzających do zaspokojenia tych potrzeb,
b) współpraca z terenowo właściwym inspektorem sanitarnym w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom epidemiologicznym,
c) współdziałanie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
d) współpraca z instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność, mającą znaczenie dla ochrony zdrowia ludności,
e) koordynowanie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej w Mieście.

 

Personel

Imię i nazwisko Stanowisko Dane kontaktowe
Damian Moric BOK-Naczelnik Wydziału

Telefon: 32 45 37 470
Adres e-mail: dmoric@urzad.rydultowy.pl

 

 

Komórka nadrzędna: Zastępca Burmistrza Miasta

 

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt
Symbol Hasło klasyfikacyjne
4424.1 SP1 - arkusz organizacyjny i aneksy
4424.10 POP - arkusz organizacyjny i aneksy
4424.13 Zmiany organizacyjne związane z COVID
4424.17 Przyjmowanie cudzoziemców do polskich szkół w kontekście Ukrainy
4424.2 SP2 - arkusz organizacyjny i aneksy
4424.3 SP3 - arkusz organizacyjny i aneksy
4424.4 SP4 - arkusz organizacyjny i aneksy
4424.5 PP1 - arkusz organizacyjny i aneksy
4424.6 PP2 - arkusz organizacyjny i aneksy
4424.7 PP3 - arkusz organizacyjny i aneksy
4424.8 PP4 - arkusz organizacyjny i aneksy
4424.9 OPP - arkusz organizacyjny i aneksy
4431.1 Dzieci z Rydułtów w przedszkolach publicznych spoza gminy
4431.2 Dzieci z Rydułtów w przedszkolach niepublicznych spoza gminy
4431.3 Dzieci spoza Rydułtów w rydułtowskich przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych
4431.4 Rydułtowskie Przedszkola Niepubliczne - miesięczna informacja
4431.5 Dzieci spoza gminy w rydułtowskich przedszkolach niepublicznych
4431.6 Rozliczenie dotacji za 2021 rok - przedszkola niepubliczne
4431.7 Rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023
4463.1 Stypendia Burmistrza Miasta Rydułtowy
4463.2 Stypendia dla studentów
4471.1 Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli - refundacja wydatków
{"register":{"columns":[]}}